Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Smlouvu o pronájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři pronajímatele. Konkrétní povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy upravují tyto Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele, dále VOPP. Individuálně sjednaná ustanovení této Smlouvy mají přednost před VOPP. Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za tuto službu oboustranně sjednané a odsouhlasené nájemné ve stanoveném termínu. Předmětem nájmu je dopravní prostředek specifikovaný ve smlouvě o pronájmu automobilu, a to včetně příslušenství a náplní (dále jen dopravní prostředek). Dopravní prostředek předá pronajímatel nájemci v předem stanovené době a na předem stanoveném místě. Pronajímatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy dopravní prostředek, po předchozím upozornění nájemce, vyměnit za druhově stejný. Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele bez zbytečného odkladu přistavit dopravní prostředek na domluvené místo, popřípadě do pronajímatelem určeného servisního střediska. V případě nesplnění této povinnosti je pronajímatel oprávněn s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy.

II. Závazky pronajímatele

Pronajímatel se zavazuje:

 1. Předat nájemci dopravní prostředek v technicky způsobilém stavu a k užívání určeném ve Smlouvě, a to společně s dokladem prokazujícím platně sjednanou pojistku POV a dokladem o registraci vozidla.
 2. Zajistit u dopravního prostředku provedení servisních prohlídek v servisním intervalu.
 3. V případě nutnosti provedení opravy nebo servisní prohlídky v tuzemsku nebo zahraničí poskytnout telefonicky nájemci informace a závazné doporučení k zajištění opravy v autorizovaném servisu značky výrobce pronajatého dopravního prostředku.
 4. Zajistit administrativní provedení likvidace nájemcem řádně nahlášených pojistných událostí.

III. Závazky nájemce

 1. Používat dopravní prostředek výhradně k účelům, k nimž byl určen. Nájemce není oprávněn poskytovat třetím osobám autoklíč či startovací kartu od dopravního prostředku. Nájemce nesmí přenechat dopravní prostředek do podnájmu třetí osobě, zatížit dopravní prostředek zástavním právem, užívat dopravní prostředek k provozování činností majících povahu taxislužby, k účasti na závodech, soutěžích, k tlačení či vlečení přívěsů nebo jiných aut a předmětů.
 2. Bez písemného souhlasu pronajímatele nepřenechat řízení dopravního prostředku jiné osobě, nestanoví-li Smlouva jinou osobu při jejím uzavření.
 3. Udržovat dopravní prostředek v čistém stavu, respektovat zákaz kouření v dopravním prostředku a pravidelně kontrolovat stav provozních náplní.
 4. Neprodleně oznámit pronajímateli potřebu oprav dopravního prostředku, k jejichž zajištění se pronajímatel zavázal Smlouvou.
 5. Dodržovat instrukce výrobce vozidla o řádném provozu dopravního prostředku.
 6. Tankovat PHM pouze u autorizovaných čerpacích stanic a uchovávat po dobu trvání Smlouvy a následujících 30 dnů pokladní doklady o nákupu PHM.
 7. Zdržet se provádění jakýchkoliv změn na dopravním prostředku bez písemného souhlasu pronajímatele.
 8. Na žádost pronajímatele přistavit dopravní prostředek na smluvené místo bez zbytečného odkladu, a to za účelem provedení kontroly, zda je dopravní prostředek řádně užíván v souladu se Smlouvou.
 9. Přistavit včas dopravní prostředek k provedení opravy či servisní prohlídky a v potřebném rozsahu strpět omezení v užívání dopravního prostředku. Pokud nájemce neumožní včasné provedení servisní prohlídky dopravního prostředku, odpovídá za případnou související škodu v plném rozsahu.
 10. Neprodleně oznámit pronajímateli, popřípadě Policii ČR (nebo orgánu konajícímu vyšetřování mimo území ČR v případě zahraniční cesty), každou škodu, která na dopravním prostředku vznikla a vznik této škody srozumitelnou formou zadokumentovat, zpravidla protokolem o nahlášení, nebo protokolem o vzniku dopravní nehody na společném evropském formuláři. V případě prodlení se splněním této povinnosti, nese nájemce plnou odpovědnost za škodu tím způsobenou.
 11. V případě vzniku škody pronajímateli (odcizení dopravního prostředku, totální škoda, částečné poškození apod.) podílet se na likvidaci škody ve výši určené v položce označené „spoluúčast“, vyjma případů, kdy škoda vznikne v důsledku porušení Smlouvy ze strany nájemce. V takových případech je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v případě poškození dopravního prostředku nájemné po celou dobu trvání opravy vzniklého poškození, vyjma případu, kdy takové poškození vznikne v důsledku prokazatelně nájemcem nezaviněné dopravní nehody, kdy náhradu škody uplatní pronajímatel do odpovědnostní pojistky viníka dopravní nehody.
 12. Oznámit pronajímateli v průběhu trvání nájemní smlouvy písemnou formou veškeré změny na straně nájemce, např. změnu jména obchodní firmy, změnu sídla, změnu bydliště, změnu kontaktního telefonu, statutárních orgánů společnosti a toto ohlášení změn učinit bezodkladně
 13. V případě ukončení nájmu vrátí pronajímateli dopravní prostředek včas a v původním stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebením. Současně je nájemce povinen vrátit pronajímateli veškeré příslušenství včetně stavu PHM, se kterými byl dopravní prostředek předán nájemci na počátku nájemní smlouvy.
 14. V případě, že bude dopravní prostředek pronajímateli vrácen znečištěný, odpovídat za případné poškození laku zjištěné po umytí dopravního prostředku. O takovém poškození bude nájemce informován pronajímatelem neprodleně po učiněném zjištění rozsahu poškození laku.
 15. V případě odcizení nebo zničení dopravního prostředku neprodleně vrátit pronajímateli klíče a doklady od dopravního prostředku. V případě porušení kterékoli povinnosti zde uvedené, nese nájemce odpovědnost za škodu tím způsobenou a zavazuje se zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dopravního prostředku za každý den prodlení.

IV. Podmínky zapůjčení a vrácení vozidla

 1. Řidičský průkaz – Dodržujte nejvyšší povolenou rychlost ( v ČR 130 Km/h dálnice – 90 Km/h mimo město , 50 Km/h ve městě ) při překročení povolené rychlosti se vystavujete riziku postihu, vaše osobní údaje budou poskytnuty příslušným orgánům při řešení přestupku. V případě poškození vozidla po překročení maximální provozní rychlosti vozidla zodpovídá za způsobenou škodu nájemce.
 2. Při provozování námi zapůjčeného vozidla dbejte prosím na dodržování správnosti techniky jízdy a berte na vědomí, že při signalizaci jakéhokoliv problému na palubnídesce vozidla je bezpodmínečná nutnost vozidlo zastavit. O jakýchkoli technických závadách informujte neprodleně pronajímatele se kterým vždy najděte optimální řešení vzniklého problému.
 3. Vozidlo vracejte vždy včas nejpozději do hodiny uvedené ve smlouvě. Je možné že ihned po vás s vozidlem bude odjíždět další nájemce. V případě nedodržení termínu hrozí pokuta až do výše denního nájemného ( výše je závislá na okolnostech a ušlém zisku při delším zpoždění ) .
 4. Vozidlo vracejte uklizené a čisté jako při převzetí
 5. Kontrolujte průběžně hladinu všech kapalin před jízdou hlavně v případech, kdy se jedná o více než jednodenní pronájem nebo po určitém počtu ujetých kilometrů. Hladina vody a oleje se nikdy nesmí nacházet pod minimem na rysce jinak hrozí nevratné poškození vozidla za nějž zodpovídá nájemce.
 6. Nepřetěžujte vozidlo! Po přetížení vozidla dojde k defektu pneumatik viditelnému na pohled ( boule, propad kordu, popraskání pláště ). Za škodu na pneumatikách ať přetížením nebo jiným mechanickým zničením zodpovídá nájemce, a bude mu účtována v plné výši nových pneumatik. Maximální přípustnou váhu nákladu vám sdělí pronajímatel, je odvislá od typu vozidla, u většiny vozidel je to 1500 Kg – u určitých typů může být větší.
 7. Přizpůsobte jízdu a její styl vašim zkušenostem, nákladu co vezete a klimatickým podmínkách. Tyto velečiny jsou proměnlivé a při určité jejich kombinaci nemusí ani zkušený řidič osobního vozidla zvládnout. Brzdná dráha a kinetická energie plně naložené dodávky je mnohem vyšší než u osobního vozu. Na mokru nebo sněhu a ledu tento se tato veličina násobí. Aerodynamika a působení bočního větru je také mnohem vyšší, stejně jako manévrovatelnost velkého vozidla oproti osobnímu vozu. Proto prosíme zvažte jaký jízdní styl zvolíte ať už kvůli bezpečnosti vaší, nebo ostatních účastníků silničního provozu.

V. Nájemné a jeho splatnost

 1. Za užívání pronajatého dopravního prostředku se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné od okamžiku převzetí dopravního prostředku, a to za každý započatý den. Výše nájemného sjednaná ve Smlouvě, je oboustranně dohodnuta na základě platného ceníku pronajímatele, se kterým se nájemce před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu seznámil
 2. V ceně nájemného jsou zahrnuty náklady, které dle Smlouvy hradí pronajímatel. Ostatní náklady spojené s provozem dopravního prostředku, zejména pohonné hmoty, mytí a čištění vozidla, výměna poškozené pneumatiky a její pořízení, provozní kapaliny apod., hradí nájemce.
 3. Pronajímatel je oprávněn vystavit fakturu po vzniku nároku na nájemné, může tak učinit i souhrnnou fakturou za více dní. Maximální délka splatnost faktury může činit 14 dnů. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci složení přiměřené zálohy na předpokládanou výši nájemného.
 4. Nájemné platí nájemce v hotovosti k rukám pronajímatele, nebo bankovním převodem. Výběr způsobu úhrady je oprávněn určit pronajímatel.
 5. V případě vrácení dopravního prostředku před uplynutím sjednané doby uvedené ve Smlouvě z důvodu vzniklého na straně nájemce, se nájemce zavazuje pronajímateliuhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením Smlouvy vznikla. Nájemci nevzniká právo na vrácení nájemného a souvisejících poplatků.
 6. V případě, že na majetek nájemce bude prohlášen konkurs nebo nájemce vstoupí do likvidace, stávají se tímto okamžikem všechny jeho závazky vůči pronajímateli splatnými. Výše uvedené skutečnosti opravňují pronajímatele k odstoupení od Smlouvy poté, co se o nich dozví. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání odstoupení na poslední známou adresu nájemce. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.

VI. Ukončení nájmu

 1. Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou. Nájemní vztah zaniká uplynutím sjednané nájemní doby, uvedené ve Smlouvě.
 2. Pronajímatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se Smlouvou či těmito obchodními podmínkami anebo s jeho určením. Pronajímatel je dále oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud se nájemce dostane do prodlení s plněním jakéhokoli svého závazku vůči pronajímateli. Pronajímatel si v případě absence předepsaných plateb vyhrazuje právo na deaktivaci modulu zapalování dopravního prostředku. Výpověď je účinná dnem doručení výpovědi nájemci, nejpozději však třetím dnem od odeslání výpovědi na poslední pronajímateli známou adresu. Odstoupení od Smlouvy lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
 3. Nájemce je oprávněn Smlouvu vypovědět před uplynutím sjednané doby nájmu s výpovědní lhůtou 5 dnů od doručení pronajímateli a vrátit dopravní prostředek i před uplynutím doby nájmu. Je však povinen zaplatit pronajímateli odstupné ve výši nájemného za dobu od ukončení Smlouvy do dne, kdy měl nájem skončit dle dohodnuté doby ve Smlouvě, pokud se strany oboustranně nedohodnou jinak.
 4. Ke dni skončení nájmu je nájemce povinen předat dopravní prostředek pronajímateli v místě, kde jej převzal, pokud se strany nedohodnou jinak. Čas předání bude vždy upřesněn po telefonické dohodě.
 5. V případě, že nájemce nepředá pronajímateli dopravní prostředek po skončení nájmu řádně a včas, je pronajímatel oprávněn pronajatý dopravní prostředek nájemci odebrat a oznámit orgánům činným v trestním řízení protiprávní jednání pronajímatele, přičemž veškeré náklady s tím spojené, jakož i odpovědnost za škodu na dopravním prostředku případně vzniklou, nese v plném rozsahu nájemce. Nad rámec toho, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s předáním dopravního prostředku pronajímateli ve výši 1% z pořizovací ceny nového dopravního prostředku.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Nárok na zaplacení paušální náhrady škody dle příslušných ustanovení Smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek, se nedotýká nároku škody. Paušální náhrada škody je splatná ve lhůtě 5 dnů od doručení výzvy k její úhradě nájemci. Výzvu k její úhradě lze učinit i zasláním textové zprávy na mobilní telefon nájemce.
 2. Pro účely této Smlouvy, pokud se neprokáže něco jiného, se dnem doručení dle této Smlouvy rozumí třetí den ode dne odeslání.
 3. Pokud Smlouva či tyto obchodní podmínky užívají pojmu „neprodleně“, rozumí se tím nejpozději do tří dnů.
 4. K projednání případných sporů z právním vztahů souvisejících s touto Smlouvou je příslušný obecní soud pronajímatele v České republice a tyto spory se řídí výhradně českým právem.